کمیسیون موارد خاص

مرکز مشاوره دانشگاه به‌عنوان یک مرکز خدمات‌رسانی به دانشجویان در زمینه‌های حمایت، کمک و تشخیص موارد خاص روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی با کمیسیون موارد خاص دانشگاه در ارتباط می‌باشد. واحد کمیسیون موارد خاص مرکز مشاوره وظیفه بررسی و اعلام نظر در مورد دانشجویانی که در جریان تحصیل مشکلات تحصیلی‌شان ناشی از موارد خاص مرتبط با روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی تعریف شده است را بر عهده دارد و همچنین پرونده‌های روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی دانشجویان اخراجی و یا در حال اخراج و دانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشکل آنان با مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی موجود قابل حل نمی‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. کمیسیون موارد خاص دارای آیین‌نامه اجرایی 13 ماده و 19 تبصره می‌باشد که دانشجویان برای استفاده از خدمات این واحد، باید فرایند ذیل را در نظر داشته باشند.

  • 1- درخواست کتبی دانشجو به آموزش دانشکده جهت بررسی پرونده در کمیسیون موارد خاص و ارسال نامه به مرکز مشاوره

  • 2- مراجعه به وب‌سایت مرکز مشاوره و دریافت شماره پرونده

  • 3- همراه داشتن شماره نامه ارسالی از دانشکده به مرکز مشاوره و شماره پرونده جهت تکمیل پرونده فیزیکی و مصاحبه اولیه صرفا روزهای شنبه و یکشنبه مراجعه شود.

  • 4- تکمیل مدارک روان‌شناختی و روان‌پزشکی

  • 5- مراجعه به مسئول پذیرش دفتر مشاوره جهت تعیین وقت با روانپزشک و مشاور تحصیلی

  • 6- مراجعه مجدد به کارشناس مربوطه جهت پیگیری و درخواست طرح پرونده در کارگروه مرکز مشاوره

  • 7- مراجعه دانشجو به کارشناس آموزش دانشکده جهت اطلاع و پیگیری رای کارگروه

پیوندها:
اداره سبک زندگی
دفتر ارتباط با خانواده
دفتر ارتقای تحصیلی
دفتر پیشگیری از اعتیاد
خدمات مددکاری
مشاوره، درمان و روان‌سنجی
واحد انتشارات و طرح‌های پژوهشی
همیاران سلامت روان