همکاران

خانم زهرا جانقربانیان
رئیس اداره سبک زندگی
29902672
z.Janghorbanian[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم مریم حکمت‌پور
کارشناس کمیسیون موارد خاص
29902667
M.Hekmatpour[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم فرحناز جلویاری
کارشناس دفتر ارتباط با خانواده
29902669
f.jeloyari[at]
mail.sbu.ac.ir
خانم هاجر فلاح زاده
رئیس اداره مشاوره روان‌شناختی
29902767
 h_falahzade[at]
​​​​​​​sbu.ac.ir
خانم فاطمه شهسواری
کارشناس روان‌شناسی
29902669
fateme.shahsavari[at]
​​​​​​​mail.sbu.ac.ir
خانم شادی شعبانی
مسئول پذیرش
29905591
sh.shabani[at]
​​​​​​​mail.sbu.ac.ir