معاون مرکز

دکتر مرضیه ابراهیمی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاون مرکز مشاوره و سبک زندگی

 زمینه کاری: خانواده، زنان و مسائل اجتماعی جوانان

29902667
 ma_ebrahimi[at]sbu.ac.ir
رزومه

سابقه اجرایی

  • کارگروه مشورتی و اندیشه ورزی زنان و خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1401 ← تا زمان حال
  • کارگروه مشورتی و اندیشه ورزی حوزه زنان و خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1401 ← تا زمان حال
  • عضویت در کارگروه جرم شناسی شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1400 ← تا زمان حال
  • سرپرست معاونت مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی1400 ←تا زمان حال
  • سرپرست معاونت مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی 1399 ← 1400
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1398 ← 1402