دفتر ارتقای تحصیلی

از آن‌جایی که یکی از اساسی‌ترین عوامل رشد و توسعه هر کشوری وجود دانشگاه‌های کارآمد برای پرورش انسان‌های خلاق و فرهیخته است و موفقیت در دانشگاه به‌عنوان نهادی که کارکردهای متعددی در همه شئون تاثیرگذار زندگی انسان دارد، دارای پیامدهای فردی و اجتماعی است. لذا در صورت شکست در تحصیل و افت تحصیلی و مشکلات آموزشی، فشارهای روحی-روانی، دانشجویان را تهدید نموده و سلامت و بهداشت روانی آنان را به مخاطره می‌اندازد. در همین راستا، مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع پیشرفت تحصیلی دانشجویان، دفتر ارتقای تحصیلی را راه‌اندازی کرده است.

اهداف:

  • شناسایی دلایل افت تحصیلی دانشجویان
  • نظارت مستمر بر روند تحصیلی با استفاده از پرونده آموزشی دانشجویان
  • کمک به ارتقای تحصیلی دانشجویان با استفاده از روش‌های مشاوره فردی، تحصیلی و کنترل افت تحصیلی
  • تدوین برنامه‌های پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان با استفاده از برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و غیره
  • کنترل افت تحصیلی دانشجویان دارای مشکلات تحصیلی و شناسایی دلایل افت تحصیلی آنان
  • استفاده از پتانسیل اعضای هیات‌علمی و به ویژه اساتید محترم راهنما جهت کارآمدی تحصیلی دانشجویان
  • معرفی دانشجویان دارای افت تحصیلی به مرکز مشاوره جهت پیگیری روند تحصیلی آنان
پیوندها:
اداره سبک زندگی
دفتر ارتباط با خانواده
دفتر پیشگیری از اعتیاد
خدمات مددکاری 
کمیسیون موارد خاص
مشاوره، درمان و روان‌سنجی
واحد انتشارات و طرح‌های پژوهشی
همیاران سلامت روان