صفحه اصلی
طرح همراز
  • 146 بازدید

سه شنبه های خوابگاهی: سلسله جلسات پرسش و پاسخ با موضوع مهارت های پیش از ازدواج ویژه دانشجویان خوابگاهی سه شنبه هر هفته برگزار می گردد. 

افزودن نظرات