صفحه اصلی
« ماهنامه راه نو شماره اسفند ماه »
  • 10138 بازدید

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی  منتشر کرد:
شماره اسفند  ماه ماهنامه راه نو
در این شماره می خوانیم

  1. ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
  2. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﻢ؟
  3. آﯾﻨﺪه ﻣﺒﻬﻢ؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﻰ
  4. ده گام طلایی برای افزایش « بهره وری »
  5. ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﻰ و ﺧﻮشﻧﺸﯿﻨﻰ
  6. ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﺎﻣﻰ
  7. 15 روز، 15 کتاب
  8. برنامه ریزی برای 15روز طلایی و مفرح
  9. ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزى  ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎى دﺳﺖ اول

 

دانلود فایل
افزودن نظرات