صفحه اصلی
« نقد و برسی ابعاد روانشناختی انمیشین لوکا »
  • 8098 بازدید

مركز مشاوره و آموزشهاي اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري كانون همياران سلامت روان در روز چهارشنبه مورخ ١٤٠٠/١١/١٣، اقدام به برگزاري جلسه نقد روانشناختي انيميشن لوكا، نموده است. اين جلسه با ظرفيت محدود ( به علت رعايت پروتكلهاي پيشگيري از كرونا) با حفظ موازين بهداشتي در كافه بهشت برگزار شد.

افزودن نظرات