کارگاه آموزشی: برنامه ریزی با رویکرد استفاده بهینه از استعداد ها

مدرس: دکتر منصوره ابوالحسنی

کارگاه آموزشی: شناخت و تبیین چالش ها و مشکلات میان فردی

مدرس: دکتر سید سینا امامی

کارگاه آموزشی: خود آگاهی

مدرس دکتر ربابه نوری

کارگاه آموزشی: تصمیم گیری 

مدرس: دکتر ربابه نوری

کارگاه آموزشی: سطح آگاهی والدین در رابطه با نشانه های سوء مصرف مواد

مدرس: دکتر نیکزاد قنبری

کارگاه آموزشی: مهارت حل تعارض

مدرس: دکتر ربابه نوری
کارگاه آموزشی: خود آگاهی
مدرس: دکتر عسگر علیمحمدی

کارگاه آموزشی رفتار قاطعانه

مدرس: دکتر ربابه نوری
کارگاه آموزشی: فهم زندگی پیش از ادواج
مدرس : دکتر طاهره نوری

کارگاه آموزشی: همدلی و مهارت های ارتباطی

مدرس: دکتر حسین پورشهریار