کارگاه های برگزار شده

کارگاه آموزشی: پیشگیری از اعتیاد

مدرس: دکتر بهزاد شالچی

کارگاه آموزشی: سطح آگاهی والدین در رابطه با نشانه‌های سو مصرف مواد

مدرس: دکتر نیکزاد قنبری

کارگاه آموزشی مسئله تغییر و حفظ عادت ها

مدرس: دکتر کلمان بنیامین

کارگاه آموزشی: تفکر نقادانه

مدرس: دکتر جلیل فتح آبادی

کارگاه آموزشی: سبک زندگی دانشجویی با محوریت پیشگیری از اعتیاد

مدرس: دکتر عزت الله کرد میرزا

کارگاه آموزشی: کنترل استرس

مدرس: دکتر احمد یوسفی نژاد

کارگاه آموزشی: کنترل خشم و هیجانات منفی 

مدرس: دکتر سمیه پور احسان

کارگاه آموزشی: مدیریت استرس و هیجانات منفی

مدرس: دکتر فتح آبادی

کارگاه آموزشی: حل مسئله

مدرس: دکتر عسگر علیمحمدی