دفتر ارتقای تحصیلی دانشجویان:

از آنجایی که یکی از اساسی ترین عوامل رشد و توسعه ی هر کشوری وجود دانشگاه های کارآمد برای پرورش انسان های خلاق و فرهیخته است و موفقیت در دانشگاه به عنوان نهادی که کارکردهای متعددی در همه شئون تاثیرگذار زندگی انسان دارد، دارای پیامدهای فردی و اجتماعی است. لذا، در صورت شکست در تحصیل و افت تحصیلی و مشکلات آموزشی، فشارهای روحی-روانی، دانشجویان را تهدید نموده و سلامت و بهداشت روانی آنان را به مخاطره می اندازد. در همین راستا، مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع پیشرفت تحصیلی دانشجویان، دفتر ارتقاء تحصیلی را راه اندازی کرده است.

اهداف:

•    شناسایی دلایل افت تحصیلی دانشجویان
•    نظارت مستمر بر روند تحصیلی با استفاده از پرونده آموزشی دانشجویان
•    کمک به ارتقای تحصیلی دانشجویان با استفاده از روش های مشاوره فردی، تحصیلی و کنترل افت تحصیلی
•    تدوین برنامه های پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان با استفاده از برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و ...
•     کنترل افت تحصیلی دانشجویان دارای مشکلات تحصیلی و شناسایی دلایل افت تحصیلی آنان
•    استفاده از پتانسیل اعضای هیئت علمی و به ویژه اساتید محترم راهنما جهت کارآمدی تحصیلی دانشجویان
•    معرفی دانشجویان دارای افت تحصیلی به مرکز مشاوره جهت پیگیری روند تحصیلی آنان