نقشه سایت

 • فیلم کارگاه ها

  کارگاه آموزشی: خود آگاهی
  مدرس: دکتر عسگر علیمحمدی

  کارگاه آموزشی: مسئله تغییر و حفظ عادت ها

  مدرس: کلمان بنیامین

  کارگاه آموزشی: همدلی و مهارت های ارتباطی

  مدرس: دکتر حسین پورشهریار

  کارگاه آموزشی: تفکر انتقادانه

  مدرس: دکتر جلیل فتح آبادی

  کارگاه آموزشی: کنترل خشم و هیجانات منفی

  مدرس: دکتر سمیه پور احسان

  کارگاه آموزشی: فهم زندگی پیش از ازدواج

  مدرس: دکتر طاهره نوری

  کارگاه آموزشی: کنترل استرس

  مدرس: دکتر احمد یوسفی نژاد

  کارگاه آموزشی: سبک زندگی دانشجویی با محوریت پیشگیری از اعتیاد

  مدرس: دکتر عزت اله کرد میرزا

  سلسله کارگاه ها آموزشی: مهارت های زندگی
  مدرس: دکتر جلیل فتح آبادی
  سلسله کارگاه های آموزشی:حل مسئله
  مدرس: عسگر علی محمدی
 • آرشیو کارگاه های برگزار شده

  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  Responsive Image
  Responsive Image
 • نشست های برگزار شده


  نشست آموزشی: پشیگیری از ایدز

  سخنرانان: دکتر فریبا زرانی
  دکتر: سید احمد سید علی نقی
  دکتر: زهره کشاورز

  نشست آموزشی: ارتقاع سطح آگاهی والدین

  سخنرانان:دکتر ناصر صبحی فراملکی
  دکتر حسین پورشهریار